MCR Consult > Intocmire contract de munca / Intocmirea contractului de munca

Intocmirea contractului de munca

Contract de munca

Una sau mai multe persoane fizice sau juridice pot infiinta o societate comerciala pentru desfasurarea unei activitati comerciale in vederea realizarii de profit. Majoritatea societatilor comerciale nou infiintate angajeaza salariati pentru desfasurarea activitatii comerciale si realizarii de profit si au nevoie de consultanta in domeniul resurselor umane.

Dupa ce a ales persoanele pe care vrea sa le angajeze, fie prin concurs fie prin intervievare, solicitandu-se CV si cerere de angajare.

Inainte de începerea activității, potențialul salariat are dreptul de a primi un exemplar, pentru a fi informat asupra următoarele elemente, care se vor regăsi obligatoriu și în conținutul contractului ce va fi semnat:

 • identitatea părților;
 • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 • sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 • funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmează să își producă efectele;
 • în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 • durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 • condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
 • indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
 • durata perioadei de probă.

Modificarea elementelor din contract de munca:

Conform Codului Muncii, doar anumite elemente din CIM pot fi modificate și anume:

 • durata contractului;
 • locul muncii;
 • felul muncii;
 • condițiile de muncă;
 • salariul;
 • timpul de muncă și timpul de odihnă.

De altfel, orice modificare a unuia dintre elementele din contractul de munca impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

 

 

Flesch-Reading-Ease-Score: -25